Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej: Tomasz Sołtys, ul. Dunajecka 6/16, 02-369 Warszawa

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób nasza agencja rekrutacyjna zbiera, przechowuje, chroni i wykorzystuje dane osobowe zgromadzone od użytkowników naszej strony internetowej oraz aplikantów. Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony prywatności naszych użytkowników i gwarantujemy, że wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Zbieranie danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej lub składania aplikacji, możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe.
 • Informacje zawarte w przesłanych przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych, takie jak CV, list motywacyjny i referencje.
 • Informacje dotyczące Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.
 • Inne informacje, które podasz dobrowolnie w celu wzmocnienia swojej aplikacji.
 1. Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez naszą agencję rekrutacyjną są wykorzystywane w następujących celach:

 • Ocena i przetwarzanie Twojej aplikacji w celu zatrudnienia.
 • Komunikacja z Tobą w celu udzielenia informacji zwrotnych, organizacji spotkań rekrutacyjnych i przeprowadzenia ewentualnych testów.
 • Udoskonalanie naszych usług rekrutacyjnych i dostosowywanie ich do Twoich potrzeb.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i regulacji.
 1. Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez naszą agencję rekrutacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem. Tylko upoważnione osoby mają dostęp do Twoich danych osobowych, a przetwarzanie odbywa się zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami.

 1. Przekazywanie danych osobowych

W ramach naszych działań rekrutacyjnych możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, takim jak potencjalni pracodawcy. Przekazujemy tylko niezbędne informacje, które są istotne dla procesu rekrutacji. Przed udostępnieniem Twoich danych osobowych osobom trzecim wymagamy od nich zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 1. Prawa użytkowników

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia z naszych baz danych. Możesz również żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wnioskować o przeniesienie swoich danych do innego podmiotu. W przypadku pytań dotyczących swoich danych osobowych lub w celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym biurem.

 1. Zgoda i zmiany w polityce prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej lub składając aplikację, wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, a wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

ZASADY DOTYCZĄCE CIASZECZEK

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka to małe pliki z danymi o Twojej aktywności na stronie, które pomagają nam dostosować oferty do Twoich preferencji. Są one bezpieczne dla Twojego komputera i pomagają nam lepiej zrozumieć, jak korzystasz z naszej strony.

Jak używamy ciasteczek?

Ciasteczka pozwalają nam śledzić Twoje działania na stronie, co pomaga nam lepiej dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy szybciej prezentować Ci oferty pracy, które mogą Cię zainteresować.

Jakie są typy ciasteczek?

 1. Ciasteczka sesyjne: są z nami tylko podczas jednej wizyty na stronie, po której są automatycznie usuwane. Pomagają Ci poruszać się po stronie bez potrzeby logowania za każdym razem.
 2. Ciasteczka trwałe: zostają na Twoim komputerze nawet po zamknięciu przeglądarki i pozwalają nam na lepsze zrozumienie Twoich preferencji podczas kolejnych wizyt.

Dodatkowo, ciasteczka możemy podzielić na:

 1. Niezbędne: umożliwiają prawidłowe działanie strony i nie mogą być wyłączone.
 2. Wydajnościowe: pomagają nam monitorować i poprawiać działanie naszej strony.
 3. Funkcjonalne: pozwalają na zapamiętanie Twoich preferencji, takich jak nazwa użytkownika czy język.
 4. Personalizujące: pomagają nam dostosować oferty pracy do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, że zawsze możesz zarządzać swoimi preferencjami ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z usług naszej agencji rekrutacyjnej.

Jak się z nami skontaktować:

Wgląd, poprawienie lub wycofanie przekazanych nam danych osobowych: Aby uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, poprawić je lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie, prosimy o kontakt.

Podejrzenia nadużycia lub utraty nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych: Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia dotyczące nadużycia lub utraty nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeśli zgoda jest podstawą prawną): Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt.

Uwagi i sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności: Zapraszamy do przesyłania wszelkich uwag i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności.

Możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: support@rekruter.it

Privacy Policy

The entity responsible for processing personal data of the users of the website: Tomasz Sołtys, Dunajecka Street 6/16, 02-369 Warsaw, Poland

This privacy policy sets out how our recruitment agency collects, stores, protects, and uses personal data gathered from users of our website and applicants. We attach great importance to the privacy of our users and guarantee that all personal data will be processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

 1. Collection of personal data

When using our website or submitting applications, we may collect the following personal data:

 • Name, email address, phone number, and other contact information.
 • Information contained in the documents you submit as part of your application, such as CV, cover letter, and references.
 • Information regarding your education, work experience, and qualifications.
 • Any other information voluntarily provided by you to strengthen your application.
 1. Use of personal data

The personal data collected by our recruitment agency is used for the following purposes:

 • Assessing and processing your application for employment.
 • Communicating with you to provide feedback, arrange recruitment meetings, and conduct any necessary tests.
 • Improving our recruitment services and tailoring them to your needs.
 • Compliance with applicable legal regulations.
 1. Storage and protection of personal data

Your personal data will be stored by our recruitment agency in accordance with the applicable legal requirements. We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data from loss, unauthorized access, alteration, or disclosure. Only authorized personnel have access to your personal data, and processing is carried out in accordance with our internal procedures.

 1. Disclosure of personal data

As part of our recruitment activities, we may disclose your personal data to our business partners, such as potential employers. We only provide necessary information that is relevant to the recruitment process. Before sharing your personal data with third parties, we require them to ensure an adequate level of data protection.

 1. Users’ rights

You have the right to request access to your personal data, its rectification, or deletion from our databases. You may also request the restriction of processing your personal data or apply for the transfer of your data to another entity. If you have any questions regarding your personal data or wish to exercise the aforementioned rights, please contact our office.

 1. Consent and changes to the privacy policy

By using our website or submitting an application, you consent to the collection and processing of your personal data in accordance with this privacy policy. The privacy policy may be periodically updated, and any changes will be published on our website.

If you have any questions about our privacy policy or how we process your personal data, please feel free to contact our office. Thank you for your trust and for choosing our recruitment agency.

COOKIE POLICY

What are cookies?

Cookies are small files with data about your activity on the site, which help us tailor offers to your preferences. They are safe for your computer and help us better understand how you use our site.

How do we use cookies?

Cookies allow us to track your actions on the site, which helps us better tailor our offer to your needs. This way, we can present you with job offers that may interest you more quickly.

What are the types of cookies?

Session cookies: they are with us only during one visit to the site, after which they are automatically deleted. They help you navigate the site without the need to log in each time.

Persistent cookies: stay on your computer even after closing the browser and allow us to better understand your preferences during subsequent visits.

Additionally, we can categorize cookies into:

Essential: enable the proper functioning of the site and cannot be disabled.

Performance: help us monitor and improve the performance of our site.

Functional: allow to remember your preferences, such as your username or language.

Personalizing: help us tailor job offers to your interests.

Remember, you can always manage your cookie preferences in your browser settings.

How to contact us:

To access, correct, or withdraw your personal data provided to us:

Please contact us to access your personal data, make corrections, or withdraw your consent for their processing.

Suspected misuse or unauthorized access to your personal data:

If you have any suspicions of misuse or unauthorized access to your personal data, please contact us immediately.

Withdrawal of consent for processing your personal data (if consent is the legal basis):

If you wish to withdraw your consent for the processing of your personal data, please contact us.

Comments and suggestions regarding our Privacy Policy:

We welcome all comments and suggestions regarding our Privacy Policy.

You can contact us via email at: support@rekruter.it

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva toimija verkkosivun käyttäjille: Tomasz Sołtys, Dunajecka-katu 6/16, 02-369 Varsova, Puola.

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, miten rekrytointiyrityksemme kerää, tallentaa, suojaa ja käyttää verkkosivustomme käyttäjiltä ja hakijoilta kerättyjä henkilötietoja. Panostamme suuresti käyttäjiemme yksityisyyden suojaamiseen ja vakuutamme, että kaikki henkilötiedot käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 1. Henkilötietojen kerääminen

Käytettäessä verkkosivustoamme tai jätettäessä hakemuksia, saatamme kerätä seuraavat henkilötiedot:

 • Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot.
 • Hakemukseen liitetyt dokumentit, kuten ansioluettelo, motivaatiokirje ja suositukset.
 • Koulutukseen, työkokemukseen ja pätevyyksiin liittyvät tiedot.
 • Muut tiedot, jotka vapaaehtoisesti annat vahvistaaksesi hakemustasi.
 1. Henkilötietojen käyttö

Rekrytointiyrityksemme keräämiä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Hakemuksesi arviointiin ja käsittelyyn työllistymistä varten.
 • Kommunikointi kanssasi palautteen antamiseksi, rekrytointitapaamisten järjestämiseksi ja tarvittaessa testien suorittamiseksi.
 • Rekrytointipalvelujemme parantamiseen ja niiden mukauttamiseen tarpeisiisi.
 • Sovellettavien oikeudellisten määräysten noudattamiseen.
 1. Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaus

Henkilötietosi säilytetään rekrytointiyrityksemme toimesta sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Olemme toteuttaneet asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi tietojen menetykseltä, luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta tai paljastamiselta. Vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi henkilötietoihisi, ja käsittely tapahtuu sisäisten menettelyjemme mukaisesti.

 1. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekrytointitoimintamme yhteydessä voimme luovuttaa henkilötietojasi liikekumppaneillemme, kuten potentiaalisille työnantajille. Luovutamme vain tarvittavat tiedot, jotka ovat oleellisia rekrytointiprosessissa. Ennen henkilötietojesi luovuttamista kolmansille osapuolille vaadimme heitä takaamaan asianmukaisen tietosuojan tason.

 1. Käyttäjien oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi, niiden oikaisemista tai poistamista tietokannoistamme. Voit myös pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai pyytää tietojesi siirtämistä toiselle taholle. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi tai haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia, ole hyvä ja ota yhteyttä toimistollemme.

 1. Suostumus ja tietosuojakäytännön muutokset

Käyttäessäsi verkkosivustoamme tai jättäessäsi hakemuksen hyväksyt henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää säännöllisesti, ja kaikki muutokset julkaistaan verkkosivustollamme.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä toimistollemme. Kiitos luottamuksestasi ja rekrytointiyrityksemme valitsemisesta.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sisältävät tietoa toiminnastasi sivustollamme ja auttavat meitä räätälöimään tarjouksiamme mieltymystesi mukaan. Ne ovat turvallisia tietokoneellesi ja auttavat meitä ymmärtämään paremmin, miten käytät sivustoamme.

Miten käytämme evästeitä?

Evästeet mahdollistavat toimintasi seurannan sivustolla, mikä auttaa meitä räätälöimään tarjontamme paremmin tarpeisiisi. Näin voimme esitellä sinulle työtarjouksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua nopeammin.

Mitä evästetyyppejä on olemassa?

Istuntokohtaiset evästeet: ne ovat kanssamme vain yhden sivustovierailun ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Ne auttavat sinua navigoimaan sivustolla ilman, että sinun tarvitsee kirjautua jokaisella kerralla.

Pysyvät evästeet: pysyvät tietokoneellasi jopa selaimen sulkemisen jälkeen ja antavat meille mahdollisuuden ymmärtää paremmin mieltymyksiäsi seuraavilla vierailuilla.

Lisäksi voimme luokitella evästeet seuraavasti:

Välttämättömät: mahdollistavat sivuston asianmukaisen toiminnan eikä niitä voi poistaa käytöstä.

Suorituskykyä mittaavat: auttavat meitä seuraamaan ja parantamaan sivustomme suorituskykyä.

Toiminnalliset: mahdollistavat mieltymystesi, kuten käyttäjänimesi tai kielen, muistamisen.

Personoivat: auttavat meitä räätälöimään työtarjouksia kiinnostuksesi mukaan.

Muista, että voit aina hallita evästeasetuksiasi selaimen asetuksista.

Kuinka ottaa meihin yhteyttä:

Nähdäksesi, korjataksesi tai peruuttaaksesi meille antamasi henkilötiedot:

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi tietoa henkilötiedoistasi, korjataksesi niitä tai peruuttaaksesi suostumuksesi niiden käsittelyyn.

Epäilyt väärinkäytöstä tai luvattomasta pääsystä henkilötietoihisi:

Jos sinulla on epäilyjä väärinkäytöstä tai luvattomasta pääsystä henkilötietoihisi, pyydämme sinua ottamaan välittömästi yhteyttä.

Suostumuksen peruuttaminen henkilötietojesi käsittelyyn (jos suostumus on käsittelyn peruste):

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

Huomautukset ja ehdotukset tietosuojakäytännöstämme:

Kutsumme sinua lähettämään kaikki huomautukset ja ehdotukset koskien tietosuojakäytäntöämme.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen: support@rekruter.it